Όροι Χρήσης

Ο παρόν ιστότοπος («www.thepettap.gr») αποτελεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «The Pet Tap» το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «T AND T NFC SOLUTIONS», η οποία εδρεύει στην οδό ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΤΚ:17563 Π ΦΑΛΗΡΟ, με ΑΦΜ 105177227 της ΔΟΥ Γλυφάδας (εφ’ εξής καλούμενη για λόγους συντομίας «Εταιρεία»).

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών.

Οι παρόντες όροι αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρεία παρέχει στους Χρήστες ή και στους απλούς Επισκέπτες της, τις υπηρεσίες της μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «The Pet Tap».

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «The Pet Tap» διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

Σημειώνεται πως το «The Pet Tap» έχει προσαρμοστεί με τους κανόνες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Χρήστη ή του Επισκέπτη (εφεξής «εσείς», «εσάς», ή και Χρήστης και Επισκέπτης») και της Εταιρίας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του ιστοτόπου «www.thepettap.gr» (εφεξής «The Pet Tap» ή «www.thepettap.gr») καθώς και η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίοι στο σύνολό τους καλούνται «το Συμφωνητικό»). Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο «The Pet Tap» θα υπόκεινται στο Συμφωνητικό εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

1.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους Χρήστες και τους Επισκέπτες μέσω του «The Pet Tap». Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την περιήγηση/χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση-επίσκεψη του «The Pet Tap».

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό:

 1. «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στο «The Pet Tap» .
 2. «Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στο «The Pet Tap», είτε είναι κείμενο της σύνταξης, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε διαφημιστικό.
 3. «Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.
 4. «Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.
 5. «Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
 6. «Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του το «The Pet Tap».
 7. «Χρήστης» ή «Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας και προβαίνει σε αγορά προϊόντων μέσω αυτής.
 8. «Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «The Pet Tap».
 9. «Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Επισκέπτη ως Χρήστη στον συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο «www.thepettap.gr».
 10. «Προϊόν» είναι το αντικείμενο που διατίθεται προς πώληση μέσω του «The Pet Tap».
 11. «Καλάθι» είναι το σύνολο των επιλεγμένων από εσάς προϊόντων αγοράς. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να προσθέτετε και να αφαιρείτε είδη, όπως θα κάνατε και σε ένα κανονικό κατάστημα.

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «The Pet Tap»

3.1 Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του «The Pet Tap» και κατ’επέκταση η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία (π.χ. δημιουργία λογαριασμού, αγορά προϊόντων κτλ), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.2 Κάθε Χρήστης και Επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το «The Pet Tap» θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Συμφωνεί δε, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών Χρήστες και Επισκέπτες που δεν πληρούν τα ανωτέρω.

3.3 Ο κάθε Επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό Λογαριασμό για να κάνει χρήση του «The Pet Tap». Δημιουργώντας τον προσωπικό λογαριασμό, ο Επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μην απαιτείται η επανάληψη της καταχώρησης τους σε κάθε επόμενη παραγγελία ενώ στον εγγεγραμμένο Χρήστη παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του Καλαθιού αγορών.

3.4 Οι Χρήστες θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμοι κάτοχοι της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και με την οποία λαμβάνουν μέρος στις οποιεσδήποτε υπηρεσίες του «The Pet Tape» ή να διαθέτουν ρητή ή σιωπηρή έγκριση της χρήσης αυτής από τον νόμιμο κάτοχό της. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας, εάν ο Χρήστης δεν είναι νόμιμος κάτοχος αυτής ή δεν έχουν τη νόμιμη έγκριση χρήσης αυτής του νόμιμου κατόχου της.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

4.1 Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή για την επίσκεψη και την ολοκλήρωση των αγορών του Επισκέπτη στο «The Pet Tap». Ωστόσο, με τη δημιουργία Λογαριασμού παρέχεται πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών που διατίθενται από το «The Pet Tap». Με την εγγραφή του ο Επισκέπτης καθίσταται Χρήστης και του παρέχεται η δυνατότητα να αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μη χρειάζεται η εκ νέου καταχώρησή τους σε κάθε νεότερη παραγγελία καθώς και η χρήση του Καλαθιού αγορών. Επιπλέον, με τη δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού ο κάθε Χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει, εφ’όσον το επιθυμεί, ενημερωτικά email από το «The Pet Tap».

4.2 Εφόσον ο Επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του «The Pet Tap» συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το «The Pet Tap» στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί ενημερωμένα τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη ανά πάσα χρονική στιγμή.

4.3 Μόλις ο Επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει οριστεί και καταστεί Χρήστης, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Ο κάθε Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης (user name) και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο κάθε Χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα το «The Pet Tap» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη του κάθε Χρήστη να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

4.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε Χρήστη του «The Pet Tap» ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχειών εγγραφής, της διατήρησης πλέον του ενός (1) λογαριασμού ή της προσπάθειας παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του «The Pet Tap». Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του «The Pet Tap» σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του «The Pet Tap» χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

4.5 O χρήστης εφόσον καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και πραγματοποιήσει κάποια αγορά, παραχωρεί αυτομάτως το δικαίωμα στην Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους (τηλεφωνικώς, sms, viber, e-mail) προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η παράδοση της παραγγελίας σε αυτόν.

5. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

5.1 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του «The Pet Tap», δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας αλλά προϊόντα που προμηθεύεται από την Τ&Τ NFC Solutions που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του «The Pet Tap» για την Ελλάδα.

5.3 Η εταιρεία δεσμεύεται ότι τα προϊόντα που προβάλει μέσω του «The Pet Tap» δεν αποτελούν προϊόντα παράνομης ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε νομικό ελάττωμα προϊόντος που προβάλλεται μέσω του «The Pet Tap».

5.4 Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α και το κόστος αποστολής για παραγγελίες εντός Ελλάδας. Οι τιμές αφορούν στα προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση οφείλει να γίνει κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των Επισκεπτών και των Χρηστών.

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

6.1 Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας.

6.2 Για την παραγγελία προϊόντος μέσω του «The Pet Tap», ο κάθε Επισκέπτης ή Χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί και τα προσθέτει στο Καλάθι του. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων τις οποίες δικαιούται ο εκάστοτε Επισκέπτης ή Χρήστης. Στη συνέχεια θα ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρωθεί η αγορά.

6.3 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας των προϊόντων ο κάθε Επισκέπτης ή Χρήστης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε πλήρως για τη χρήση και την υπηρεσία που προσφέρει το εν λόγω προϊόν.

6.4 Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το «The Pet Tap» δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς τον Επισκέπτη ή Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αυτός υπέδειξε κατά την υποβολή της παραγγελίας.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

7.1 Η πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας, μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL (Security Certificate & SSL Technology). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής μέσω αντικαταβολής, είτε με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το «The Pet Tap».

7.2 Η εκάστοτε Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει παραχωρήσει προς χρήση του Επισκέπτη ή του Χρήστη. Η Εταιρεία και το «The Pet Tap» δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η χρέωση δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος του Επισκέπτη ή Χρήστη στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα, σύμφωνα με την πολιτική της εκάστοτε Τράπεζας.

7.3 Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα προϊόντα που αυτή περιλαμβάνει αποστέλλονται στον χώρο που έχει υποδειχθεί κατά την υποβολή της παραγγελίας με την εταιρεία ταχυμεταφορών Courier Center με την οποία συνεργάζεται το «The Pet Tap» με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας της διαδικασίας αποστολής. Για τις αποστολές εντός και εκτός Ελλάδας, ο Επισκέπτης ή ο Χρήστης θα ενημερώνονται για το κόστος αποστολής πριν από την ολοκλήρωση της κάθε παραγγελίας.

7.4 Ο χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη εξαιτίας της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες του καταστήματος καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα αποστέλλεται ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) για την όποια καθυστέρηση και τους χρόνους παραλαβής.

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

8.1 Η ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) είναι εφικτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «AboutMade».

8.2 Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας και το προϊόν έχει αποσταλεί, ο χρήστης είναι ενήμερος ότι δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παράγραφος 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2251/1994).

 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

9.1 Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντος που είναι προϊόν εγκλήματος, σε περίπτωση που προκληθεί κάποια αλλεργική ή εν γένει δερματολογική ή άλλη αντίδραση από τη χρήση ενός προϊόντος ή τέλος σε περίπτωση οιαδήποτε διαφοράς προκύψει, οι Καταναλωτές, Χρήστες καθώς και οι Επισκέπτες καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρεία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής του «The Pet Tap» ήτοι την προβολή του προϊόντος του Δημιουργού και την διαμεσολάβηση μεταξύ του Δημιουργού και του Καταναλωτή για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.

9.2 Επιπρόσθετα, κάθε Επισκέπτης ή Χρήστης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από Χρήστες για διαφορές μεταξύ τους ή από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από υποτιθέμενη αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων.

9.3 Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του «The Pet Tap» ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα.

9.4 Σε περίπτωση που ο Δημιουργός, μετά την κατάρτιση της πώλησης, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος, το «The Pet Tap» ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι του Επισκέπτη ή Χρήστη για τυχόν διαφορές του με τον Δημιουργό.

9.5 Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο «The Pet Tap» και στις υπηρεσίες του, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή κάποιας υπηρεσίας του ή/και αδυναμία πρόσβασης στο «The Pet Tap» καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα προκύψουν από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω.

9.6 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν φτάσουν στον αγοραστή κατόπιν της παραγγελίας αυτών σε άρτια κατάσταση καθώς και σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που είχε δώσει ο Δημιουργός για αυτά. Υποχρεούται όμως η Εταιρεία να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των παραγγελιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

10.1 Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Δημιουργών, τρίτων, συνεργατών και φορέων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο του «The Pet Tap» είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτού. Ο Δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων για προϊόντα του που προβάλλονται στο «The Pet Tap» και με το παρόν καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης λόγω τέτοιας παράβασης.

10.2 Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη που προβάλλεται από το «The Pet Tap»), οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από την Εταιρεία και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών του «The Pet Tap», το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων αυτής).

10.3 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στο «The Pet Tap» ούτε επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή τρίτου είτε εντός του «The Pet Tap» είτε εκτός, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναδημοσίευσης περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο «The Pet Tap» σε ιστοσελίδα τρίτου.

10.4 Το περιεχόμενο των ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletters), εφόσον αυτά εκδοθούν, τα οποία οι Χρήστες μπορούν να λαμβάνουν εφ’ όσον επιλέξουν να εγγραφούν σε σχετική λίστα παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας αλλά και των Διεθνών Συμβάσεων.

10.5 Επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου του «The Pet Tap» σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου του «The Pet Tap» χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας.

10.6 Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στο «The Pet Tap» είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που προσπελάζεται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας ανήκουν στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή τον Δημιουργό και μπορεί να προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα δημιουργού ή άλλο νόμο, δίνεται όμως ανέκκλητη και άνευ ανταλλάγματος άδεια χρήσης στην Εταιρεία για προβολή τους στο «The Pet Tap».

10.7 Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στo «The Pet Tap» θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

10.8 Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στο «The Pet Tap» από τους Δημιουργούς ή τους Χρήστες ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στο «The Pet Tap» υπόστασή τους, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στην Εταιρεία.

12 ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

12.5 Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική της σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Ο Επισκέπτης, ο Χρήστης ή ο Δημιουργός για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το «The Pet Tap» στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης αυτών. Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του «thepettap.gr» ή της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

12.4 Το περιεχόμενο των αναρτήσεων τρίτων δεν θα πρέπει να θίγει τρίτα πρόσωπα, να παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, να είναι παράνομο, ή να θίγει την δημόσια αιδώ. Η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της δικαιούται να προβαίνει χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή σχετικών δημοσιεύσεων τις οποίες κρίνει ότι παραβιάζουν τα ανωτέρω ή ότι γενικότερα δεν συνάδουν με το ύφος και το περιεχόμενο των σελίδων της εταιρείας. Τα πνευματικά δικαιώματα των αναρτήσεων των Χρηστών ανήκουν στους συντάκτες τους.

13. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η εταιρεία ορίζει τη χρονική διάρκεια και το ύψος των προσφορών.

14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14.1 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη χρήση και συναλλαγή με το «thepettap.gr» αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Άρτας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύει.

14.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.